آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد شاهرود مورخه 07/01/1402

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان سهام شرکت فولاد شاهرود به شماره ثبت 1291 و شناسه ملی 10480063936 دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز دوشنبه مورخه 07/01/1402 ساعت 11 صبح در محل هتل ارم تهران سالن سپهر به آدرس تهران اتوبان حقانی تقاطع همت  تشکیل می گردد شرکت نمایند.  شایسته است اشخاص حقیقی و حقوقی با در دست داشتن مدرک معتبر و یا معرفی نامه از شرکت یا موسسه متبوع خود جهت اعمال رای حضور بهمرسانند .

مواردی که در مجمع تصمیم گیری خواهد شد :

. 1 افزایش سرمایه

2 –  سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد .

مشاهده مستقیم مجمع عمومی فوق العاده مورخه 7 فروردین 1402 :

https://livekadeh.com/official/fooladshahrood