کدپستی:3613999158

صندوق پستی:3654154893

آدرس:سمنان،شهرستان شاهرود،کیلومتر 12 دامغان

تلفن: 7-32511321 023

فکس:6-32511325 023