سهامداران

سهامدارانتعداد سهامدرصد سهام 
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان1،448،410،38053.644 
 معدنی و صنعتی چادرملو935،431،20034.645 
 سرمایه گذاری کارآوران203،192،4507.525 
 سرمایه گذاری فرهنگیان شاهرود56،622،5902.097 
 سرمایه گذاری فرهنگیان بسطام27،563،55010.020 
 صنعتی و معدنی شمالشرق21،450،0100.794 
 موسسه فرهنگی و عمرانی شاهرود3،250،6600.120 
 سیمان شاهرود2،271،1000.084 
 جام امید البرز902،9900.033 
 اسکان جم902،9900.033 
 صنایع معدنی نوظهور شاهرود1،2400 
 اسدا…   فرشاد8400 
 جمع2،700،000،000100